Przetarg 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w I części postępowania i unieważnieniu w pozostałych 2 częściach.

Przetarg 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w I części postępowania i unieważnieniu w pozostałej części.

 

Przetarg 1 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 134171 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130257 - 2014 data 17.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła, ul. Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 526 79 91, fax. 89 526 79 91.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn pokój nr 6-sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn pokój nr 6-sekretariat.

Przetarg 2 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 134173 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130385 - 2014 data 17.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła, ul. Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 526 79 91, fax. 89 526 79 91.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn pokój nr 6-sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn pokój nr 6-sekretariat.

 

Przetarg 1 - P O W I A D O M I E N I E o zmianach w SIWZ

Olsztyn, dnia 23.06.2014 r.

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego i używanego sprzętu komputerowego, laboratorium sprzedaży, mebli, sprzętu pomocniczego, tablic interaktywnych projektorów multimedialnych do fizycznej organizacji sieci, testerów, serwerów, urządzeń komunikacyjnych i innego sprzętu wspomagającego sprzęt komputerowy i sieciowy oraz sprzętu wspomagającego zajęcia  prowadzone przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w celu zwiększenia skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania , współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak: ZSE-H/EFS9.2/PZP/1/2014

dokonuje następujących zmian:

 • zmienia się błędnie określoną datę terminu składania i otwarcia na dzień 26.06.2014 r., godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Przetarg 2- P O W I A D O M I E N I E o zmianach w SIWZ

Olsztyn, dnia 23.06.2014 r.

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laboratoriów: Logistycznego i dwóch Językowych do siedziby zamawiającego do pracy dla  140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w celu zwiększenia skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania , współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak: ZSE-H/EFS9.2/PZP/2/2014

dokonuje następujących zmian:

 • wprowadza się załącznik nr 3 do siwz formularze cenowe
 • jednocześnie ustala się nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.06.2014 r., godziny pozostają bez zmian.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Przetarg 1

Olsztyn: dostawa nowego i używanego sprzętu komputerowego, laboratorium sprzedaży, mebli, sprzętu pomocniczego, tablic interaktywnych projektorów multimedialnych do fizycznej organizacji sieci, testerów, serwerów, urządzeń komunikacyjnych i innego sprzętu wspomagającego sprzęt komputerowy i sieciowy oraz sprzętu wspomagającego zajęcia prowadzone przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.
Numer ogłoszenia: 130257 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła , ul. Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 526 79 91, faks 89 526 79 91.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nowego i używanego sprzętu komputerowego, laboratorium sprzedaży, mebli, sprzętu pomocniczego, tablic interaktywnych projektorów multimedialnych do fizycznej organizacji sieci, testerów, serwerów, urządzeń komunikacyjnych i innego sprzętu wspomagającego sprzęt komputerowy i sieciowy oraz sprzętu wspomagającego zajęcia prowadzone przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego i używanego sprzętu komputerowego, laboratorium sprzedaży, mebli, sprzętu pomocniczego, tablic interaktywnych projektorów multimedialnych do fizycznej organizacji sieci, testerów, serwerów, urządzeń komunikacyjnych i innego sprzętu wspomagającego sprzęt komputerowy i sieciowy oraz sprzętu wspomagającego zajęcia prowadzone przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w celu zwiększenia skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania , współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie podzielone jest na 3 części z których każda stanowi odrębną część Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-0, 30.23.00.00-0, 32.32.20.00-6, 32.42.00.00-3, 31.37.00.00-6, 39.10.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


Pliki:

 1. Pełny tekst ogłoszenia
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 formularze cenowe dla cz I,II,III
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ-oswiadzcenie-22
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ- o braku podst dowykl
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa
 9. Załącznik 7 do SIWZ umowa dla cz I, II, III

 

Przetarg 2

Olsztyn: dostawa laboratoriów: Logistycznego i dwóch Językowych do siedziby zamawiającego do pracy dla 140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w celu zwiększenia skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 130385 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła , ul. Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 526 79 91, faks 89 526 79 91.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zseh.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa laboratoriów: Logistycznego i dwóch Językowych do siedziby zamawiającego do pracy dla 140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w celu zwiększenia skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania , współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa laboratoriów: Logistycznego i dwóch Językowych do siedziby zamawiającego do pracy dla 140 uczniów i 9 klas Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w celu zwiększenia skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania , współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie podzielone jest na 2 części z których każda stanowi odrębną część Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3, 39.10.00.00-3, 30.23.60.00-2, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8, 31.71.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Pliki do pobrania:

 1. Pełny tekst ogłoszenia
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 - formularze cenowe cz I i II
 6. Załącznik nr 4 - do SIWZ - oświadzcenie-22
 7. Załącznik nr 5 - do SIWZ - o braku podst dowykl
 8. Załącznik nr 6 - do SIWZ - grupa kapitałowa
 9. Załącznik nr 7 - do SIWZ - wzór umowy