W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe metody dla ucznia wygody.

Projekt Nowe metody dla ucznia wygody realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności kształcenia poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania. Założeniem projektu jest:

    • wyrównanie dysproporcji edukacujnych
    • podniesienie umiejętności praktycznych
    • wzrost umiejętności informatycznych poprzez kursy ECDL
    • zwiększenie świadomości kształtowania kariery zawodowej
    • podniesienie efektywności kształcenia w ramach nowej podstawy programowej

Projekt obejmuje wsparcie 140 uczniów Technikum nr 2  kształcących się na kierunkach technik informatyk, logistyk, handlowiec i organizacja reklamy  z klas pierwszych i drugich. Wszystkie grupy będą 8 osobowe. Ponadto 20 uczniów odbędzie staże zawodowe. Stażyści otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu.