Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

10-314 Olsztyn ul. Paderewskiego 10/12 tel/fax. 89 5267991
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Biuro projektu: email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  www.zseh.pl

  

Wewnętrzny regulamin doboru beneficjentów

przy realizacji projektu "Nowe metody dla ucznia wygody"

Rekrutacja uczestników zajęć dodatkowych:

 1. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.
 2. Do udziału w zajęciach mogą zgłaszać się uczniowie klas I i II Technikum nr 2
 3. Każdy uczeń ma prawo zgłosić chęć uczestnictwa w trzech grupach wsparcia.
 4. Chęć uczestnictwa w zajęciach uczniowie zgłaszają w Biurze Projektu (pokój 218 lub 4) w terminie do 13.01.2014r.
 5. Zgłoszone kandydatury podlegają analizie ze względu:
       5.1.   oceny z wybranych przedmiotów - cel - 0 pkt, bdb - 1 pkt, db - 2 pkt,
                dst - 3 pkt, dop - 4 pkt, ndst - 5 pkt,

       5.2.   sprawowanie - wz - 5 pkt, bdb - 4 pkt, db - 3 pkt, pop - 2 pkt, nie - 1 pkt, nag - 0 pkt

       5.3.   nieusprawiedliwione godziny - 0-10 godz. - 5 pkt, 11-20 godz. - 4 pkt,
                21-30 godz. - 3 pkt, 31-40 godz. - 2 pkt, 41-50 godz. - 1 pkt, powyżej 50 godz. -0 pkt.

       5.4.   W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba godzin nieusprawiedliwionych

       5.5.   terminowe złożenie deklaracji.

 6. Decyzję o przyjęciu do projektu podejmuje Koordynator, Asystent Koordynatora i Specjalista ds. monitoringu na podstawie sumy uzyskanych punktów wg skali określonej w projekcie.
 7. W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. W razie wycofania się, któregoś z uczestników projektu, do uczestnictwa zostanie zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.

 

Rekrutacja uczestników na szkolenie ECDL

 1. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.
 2. Do udziału w zajęciach mogą zgłaszać się uczniowie klas I i II Technikum nr 2.
 3. Chęć uczestnictwa w zajęciach uczniowie zgłaszają w Biurze Projektu ( pokój 218 lub 4)
       w terminie do 13.01.2014r.
 4. O przyjęciu na szkolenie ECDL

       4.1.   sprawowanie - wz - 5 pkt, bdb - 4 pkt, db - 3 pkt,
                pop - 2 pkt, nie - 1 pkt, nag - 0 pkt

       4.2.   nieusprawiedliwione godziny - 0-10 godz. - 5 pkt, 11-20 godz. - 4 pkt,
                21-30 godz. - 3 pkt, 31-40 godz. - 2 pkt, 41-50 godz. - 1 pkt,
                powyżej 50 godz. -0 pkt.

       4.3.   w przypadku równej liczby punktów decyduje liczba godzin nieusprawiedliwionych,
                a w następnej płeć (kobiety mają pierwszeństwo)

       4.4.   terminowe złożenie deklaracji.

 5. Decyzję o przyjęciu do projektu podejmuje Koordynator, Asystent Koordynatora i Specjalista ds. monitoringu na podstawie sumy uzyskanych punktów wg skali określonej w projekcie